webshop

Grafik - Poster (Black)

00202
DKK 525,00
In stock
1
Product Details
Brand: Cathrine Raben Davidsen
Poster: Grafik 1998-2022
Year: 2022
Paper: 115g Chantaffiche
Size: 84,1 x 59,4 cm
Printed by: Narayana Press
Designed by: Claus Due Studio
Edition: 400


Denne plakat er udgivet i forbindelse med udstillingen Grafik 1998-2022 på Kastrupgårdsamlingen / Poster made on the occasion of the exhibition Grafik 1998-2022 at The Kastrupgaard Collection. Denne plakat er signeret af Cathrine Raben Davidsen / This poster is signed by Cathrine Raben Davidsen © Cathrine Raben Davidsen. All rights reserved.

Udstillingen er blevet til i et tæt samarbejde med kunstneren selv og kan opleves på Kastrupgårdsamlingen fra d. 5. februar – 6. juni 2022. Herefter vises udstillingen på henholdsvis Vendsyssel Kunstmuseum og Vejle Kunstmuseum.

OM UDSTILLINGEN:
Cathrine Raben Davidsen er på mange måder en flerdimensionel kunstner. Selvom om hun i sine snart 30 år som billedkunstner har udviklet og raffineret et genkendeligt og stærkt personligt udtryk, arbejder hun helt konkret i flere forskellige medier. Og i overført betydning bevæger Raben Davidsen sig ubesværet i tid og rum, imellem myte og historie, lys og mørke, virkelighed og fantasi, fra oldtiden til samtiden, hvor medmenneskelige udfordringer og dilemmaer af universel karakter er hendes foretrukne motiv- og emnekreds. Men hvor slutproduktet kan blive nok så forskelligt, er udgangspunktet altid det samme. Det hele begynder med det grafiske værk. Stregen. Det skrevne ord eller den tegnede streg, men mest det skrevne ord – også selvom det ender med en visuel fortælling udmøntet i billedkunst.

Derfor er arbejdet med grafik for længst blevet en fundamental og helt essentiel del af Raben Davidens kunstneriske virke. Et arbejde, der for hende rummer mange facetter, og som hun både opfatter, dyrker og hylder som et evigt studie. Fra fascinationen af teknikkerne til nysgerrigheden på mediets mangfoldige udtryk er grafikken i sig selv blevet en uudtømmelig kilde til inspiration, og det er ofte her – i dette arbejde, hun finder temaerne til sit kommende arbejde med maleriet.


På den måde har Raben Davidsen over tid skabt en omfattende produktion på mere end 400 grafiske arbejder bestående af både kobberstik, litografier, træsnit, monotypier og monoprints. Det er dette værk, der nu for første gang præsenteres i en stor retrospektiv udstilling med udvalgt grafik fra hele hendes oeuvre. Nærværende publikation er skabt i tilknytning til udstillingen, og heri er det samlede grafiske værk fra 1996 til i dag registreret og illustreret.

Som museer med væsentlige grafiske samlinger føler vi os selvskrevne til at gå helhjertede ind i formidlingen af Cathrine Raben Davidsens grafiske værk. Det er ganske enestående, at en markant og så alsidig samtidskunstner har udforsket det grafiske område i en grad, som det er tilfældet her. I samtalen, der er skabt til denne bog, mellem kunstneren og kunsthistorikeren Marie Laurberg får vi et indblik i – og en forståelse for de tanker, den virkelyst og de valg, der ligger bag dette arbejde.

Raben Davidsen taler om grafikkens generøsitet som et af de væsentligste parametre for sin vedholdne dedikation til mediet. Heri skal forstås, at trods mange års øvelse og kyndige samarbejdspartnere på diverse grafiske værksteder er det stadigvæk en del af grafikkens væsen, at man skaber i blinde eller skriver mellem linjerne, som hun selv udtrykker det. Raben Davidsen bruger helst hele den grafiske værktøjskasse og lader form og indhold befrugte hinanden, ligesom hun bevidst benytter teknikkernes forskellighed som en del af det kunstneriske udtryk. I grænselandet mellem det kontrollerede og intime arbejde med koldnålsraderingerne og den mulige vildskab i litografiets fede og løsslupne streg ligger netop denne ukendte og dragende verden helt åben.

I samtalen med Marie Laurberg belyses også det, man kunne kalde for Raben Davidsens egen version af grafikkens indbyrdes forbundenhed mellem ord og billeder, idet vi forstår, at skriften fra en ganske tidlig alder har fungeret som et æstetisk værktøj for kunstneren. Det er helt eksplicit konkretiseret i de spektakulære, omfattende og tætskrevne mindmaps, som indgår i udstillingen, og som ligger til grund for hele Raben Davidsens kunstneriske praksis. Mindmaps, der også bidrager til vores forståelse af Raben Davidsens proces og ikke mindst hendes inspirationskilder, som er at finde i hele kunstens historie.

Af:
Mette Sandhoff Mansa; Museumsleder, Kastrupgårdsamlingen
Sine Kildeberg, Museumsdirektør, Vendsyssel Kunstmuseum
Trine Grøne, Museumsinspektør, Vejle Kunstmuseum

_______________________________________________________________________________________________________________


ABOUT THE EXHIBITION:
Cathrine Raben Davidsen is a multi-dimensional artist. Working in a variety of media, she has developed and refined an instantly recognizable personal style over a career of nearly 30 years. Raben Davidsen moves effortlessly through time and space – between myth and history, light and darkness, reality and fantasy. From prehistory to the present, human challenges and universal dilemmas are her preferred subject matter. While the final product may vary widely, the starting point is always the same: graphic art. Lines. The written word or the drawn line. But mainly the former, even if it ends up as a visual narrative embodied in art.

Raben Davidsen’s work in printmaking has long since become a fundamental and essential part of a multifaceted practice that she characterizes, cultivates and celebrates as eternal study. In fascination with its techniques and curiosity about its manifold expressions, printmaking has become an inexhaustible source of inspiration. Often, it is through the printmaking process that she finds themes for subsequent paintings.


Over the years, Raben Davidsen has produced a prodigious output of more than 400 prints – etchings, lithographs, woodcuts, monotypes and monoprints. This body of work is now presented for the first time in a major retrospective exhibition of prints spanning Raben Davidsen’s career as an artist. The present volume, published in conjunction with the exhibition, lists and illustrates her prints from 1998 to the present.

As museums with significant collections of prints, it is a natural fit for us to engage wholeheartedly in spotlighting Raben Davidsen’s prints. It is quite unique to see a contemporary artist of her talents explore printmaking so comprehensively. In a conversation conducted for this book, Raben Davidsen and art historian Marie Laurberg open a window into the thoughts, impetus and choices behind her work.

Raben Davidsen notes the generosity of printmaking as one of the most important parameters for her longstanding devotion to the medium. Despite her years of practice and skilled partners at print studios, the nature of printmaking inherently involves an element of “blind creation” or “writing between the lines,” as the artist puts it. Using all the tools available to her, Raben Davidsen cross-pollinates form and content in her artistic expression, juxtaposing the differences between printmaking techniques. In the grey zone between the controlled intimacy of etching and the potential wildness and voluptuous lines of lithography, an unknown and alluring world lies wide open.

The conversation with Laurberg also casts a light on what we might call Raben Davidsen’s own version of the graphic connection between words and images. From very early on, writing has been an aesthetic tool for the artist, as manifested in the spectacular and expansive, densely written mind maps featured in this show that lie at the root of her practice. The mind maps also aid our understanding of Raben Davidsen’s process and, equally important, the sources of her inspiration that can be found across the history of art.

By:
Mette Sandhoff Mansa, Director, The Kastrupgaard Collection
Sine Kildeberg, Director, Vendsyssel Museum of Art
Trine Grøne, Curator, Vejle Art Museum
Save this product for later