Keramik – Ceramics
By Sara Hatla Krogsgaard
May 2015

Historical accounts, works of fiction and mythological material combined with personal memory often form the point of departure for the work of Danish artist Cathrine Raben Davidsen. Her activities are characterized by a strong fascination with the material and the urge constantly to experiment with and explore different artistic techniques. The traditional hierarchies among art, artist-craftsmanship and design are negated in an artistic oeuvre that ranges wide from painting, drawing and ceramics to costumes and stage design.

Over the past few years ceramics has been given an increasingly prominent role in her work. The inspiration comes from among other sources Pre-Columbian terracotta works and ancient Japanese craft traditions, including special glazing techniques and raku firing. In the ceramics there is a particular emphasis on simple formal expression and the beauty of the imperfect. A particular sense for the material and the processual is characteristic of Raben Davidsen’s working method, in which the works are often built up of many layers in a variety of materials and techniques. But unlike the two-dimen­si­onal works the ceramics involve a higher degree of loss of control and unpredictability, as the firings and glazes vary and react differently from time to time. At the same time the curved surfaces of the ceramics pave the way for different kinds of narratives without a beginning or ending.

Other important influences are Frida Kahlo’s “Casa Azul” in Mexico and the artist Vanessa Bell’s home, “Charleston”, in England. Kahlo and Bell, who were both associated with the Bloomsbury group, carefully chose artist-craftsmanship, furnishings, arts and crafts, colours and decorations and created a meticulously orchestrated and staged totality in the home. “Casa Azul” and “Charleston” nevertheless became rallying points for some of the most prominent artists and intellectuals of the time, cradles not only of new political thoughts and ideas, but also of alternative lifestyles and the play of identities.

In Raben Davidsen’s investigation of identity as something associated with memory and history, the home in fact plays an important role as the place where our identity has its foundations. Her own memories of her childhood home often feature in the works on an equal footing with myth and litera­ture. This is also the case in the ceramic lamps, where curtain material from her childhood home is used in some of the shades. The lamps are at one and the same time beautiful utility objects and works of art. While their function is immediately evident, it is a different matter with the lidded jars, which seem unsettling and ominous compared with the domesticated aura of the lamps. The jars recall the lost rites and mysterious religious ceremonies of our ancestors – like relics whose meaning has been lost in time.

In her well known essay A Room of One’s Own from 1929, Vanessa Bell’s sister, the writer Virginia Woolf, argues for a woman’s right to a room where she can express herself freely, beyond the influence of the usual norms. For Woolf the room is a concrete working room, but also a more metaphorical, spiritual space for the woman’s emancipation from conventional demands for femininity. Raben Davidsen’s mission is perhaps not decidedly feminist; nevertheless, through her now all-encompassing practice and personal idioms, she has been able to create an artistic place to stand – her own room, one could say – from which she can act freely. By alternating among different forms of artistic expression she breaks down the dogmas and hierarchies that still prevail between design / artist-craftsmanship and art.

 

scroll down for a Danish version

 

 

Historiske fortællinger, skønlitterære værker og mytestof kombineret med personligt erindringsmateriale er ofte udgangspunktet for Cathrine Raben Davidsens værker. Kendetegnende for hendes virke er en stærk fascination af materialet og trangen til bestandigt at eksperimentere med og udforske forskellige kunstneriske teknikker. De traditionelle hierarkier mellem kunst, kunsthåndværk og design ophæves i en kunstnerisk produktion, der spænder vidt fra maleri, grafik, tegning og keramik til kostumer og scenografi.

Gennem de senere år har keramikken fået en stadig mere fremtrædende rolle. Inspirationen kommer blandt andet fra præ-columbianske terracotta arbejder og urgamle japanske håndværkstraditioner, herunder særlige glaseringsteknikker og rakubrænding. I keramikken er der lagt vægt på det enkle formmæssige udtryk og skønheden i det uperfekte. Den særlige sans for materialet og det processuelle er karakteristisk for Raben Davidsens arbejdsmetode, hvor værkerne ofte bygges op af mange lag, forskellige materialer og teknikker. Men i modsætning til de todimensionelle værker rummer keramikken et større element af kontroltab og uforudsigelighed, idet brændinger og glasurer varierer og reagerer forskelligt fra gang til gang. Samtidig baner keramikkens krumme overflade vejen for anderledes fortællinger uden begyndelse eller slutning.

Af andre væsentlige påvirkninger kan nævnes Frida Kahlos Casa Azul i Mexico og kunstneren Vanessa Bells hjem Charleston i England. Både Kahlo og Bell, der var tilknyttet Bloomsbury gruppen, udvalgte nøje kunsthåndværk, møbler, farver og udsmykninger og skabte i hjemmet en minutiøst orkestreret og iscenesat helhed. Både Casa Azul og Charleston blev dog ikke desto mindre samlingspunkt for nogle af tidens mest fremtrædende kunstnere og intellektuelle, og arnesteder ikke kun for nye politiske tanker og idéer, men også for alternative levemåder og leg med identiteter.

I Raben Davidsens undersøgelse af identitet som værende forbundet med erindringen og historien bliver netop hjemmet væsentligt, som det sted, hvor vores identitet grundlægges. Egne erindringer fra barndomshjemmet indgår ofte i værkerne på lige fod med mytestof og litteratur. Dette er også tilfældet i de keramiske lamper, hvor der i enkelte lampeskærme er anvendt gardinstof fra barndomshjemmet. Lamperne er på én gang smukke brugsgenstande og kunstværker. Mens deres funktion er umiddelbar aflæselig, forholder det sig anderledes med lågkrukkerne, der virker foruroligende og skæbnesvangre i forhold til lampernes domesticerede hygge. Krukkerne genkalder forfædres svundne riter og mystiske religiøse ceremonier – som relikvier hvis betydning er gået tabt med tiden.

I et kunsthistorisk perspektiv er keramik på linje med eksempelvis håndarbejde traditionelt blevet udgrænset og negligeret som kunsthåndværk, forbundet med det kvindelige og dermed ikke-kunst. I sit navnkundige essay Eget værelse fra 1929 argumenterer Vanessa Bells søster, forfatteren Virginia Woolf, for kvindens ret til et værelse, hvor hun kan udfolde sig frit upåvirket af gængse normer. Værelset er hos Woolf både et konkret arbejdsrum, men også et mere metaforisk åndeligt rum for kvindens frisættelse fra konventionelle krav om femininitet. Raben Davidsens ærinde er måske ikke decideret feministisk, men ikke desto mindre har hun gennem sin efterhånden altfavnende praksis og personlige udtryk formået at skabe et kunstnerisk ståsted – eller eget værelse om man vil – hvorfra hun kan agere frit. Ved at skifte imellem forskellige kunstneriske udtryksformer bryder hun de dogmer og hierarkier, der fortsat hersker mellem henholdsvis design / kunsthåndværk og kunst.

 

By Sara Hatla Krogsgaard, curator at Gl. Holtegaard